Raksti

 

 

 

 

 

 
 

par pasākumu organizēšanu

 
 

Lai organizētu pasākumu, kura norise ir saistīta ar transporta kustības traucējumiem, nepieciešams saņemt akceptu tās pilsētas vai pagasta pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais pasākums. Šādu pasākumu var organizēt kā sapulci, gājienu vai piketu, pamatojoties uz 1997. gada 16.01. LR likumu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”.

Saskaņā ar likumu, Sapulce ir organizēta pulcēšanās nolūkā tikties ar cilvēkiem un izteikt kādas idejas un viedokļus. Sanāksme, mītiņš vai citāda tamlīdzīga pulcēšanās pielīdzināma sapulcei.

Gājiens ir organizēta pārvietošanās pa ceļiem, ielām, laukiem, ietvēm vai citām satiksmei izbūvētām teritorijām nolūkā izteikt kādas idejas un viedokļus.

Pikets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki publiskā vietā ar plakātiem, lozungiem vai transparentiem pauž kādas idejas un viedokļus, bet kura gaitā netiek teiktas runas.

Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanai ir nepieciešams organizators, Latvijā pastāvīgi dzīvojošā fiziskā persona vai Latvijā reģistrēta juridiskā persona. Ja pasākumu organizē juridiskā persona, tā nosāka (ar speciālo pilnvaru) vienu vai vairākus pasākuma atbildīgus organizatorus.

Organizators nevar būt persona, kas:
-nav sasniegusi 18 gadu vecumu,
-nav LR pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz LR izdotu nepilsoņa pasi, vai arī persona, kurai ir izsniegta pastāvīgas uzturēšanas atļauja;
-cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem, kuru darbība LR ir aizliegta;
-ir sodīta par tīšiem noziegumiem, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
ir sodīta administratīvajā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas  vai norises kārtības pārkāpšanu;
-atzīta par rīcības nespējīgu.

Pulcēšanās vieta un gājiena maršruts jāizraugās tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta kustību. Pasākumu laikā ir jāievēro normatīvie akti, kas reglamentē sabiedrisko kārtību. Pasākumu laikā aizliegts vērsties pret LR neatkarību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu, klaju fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus. Likumā ir daži ierobežojumi pasākuma vietas ziņā.

Par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu organizatoram ir jāiesniedz pieteikums tās pilsētas vai pagasta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais pasākums. Ja pasākums notiek vairāku pilsētu vai pagastu pašvaldību administratīvajā teritorijā, pieteikums iesniedzams visām attiecīgajām pašvaldībām. Pieteikuma noraksts vienlaikus nosūtāms arī vietējai valsts policijas iestādei.

Pieteikumā norādāms:
-pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
-pasākuma mērķis;
-pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
-sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts;
-plānotais dalībnieku skaits;
-kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma norisi;
-organizators (viens vai vairāki);
-pasākuma vadītājs;
-pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.

Pieteikuma iesniedzējam jāuzrāda pase un pilnvarojums. Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskām personām – pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.

Pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises, bet ja pasākums saistīts ar transporta kustības traucējumiem,- ne vēlāk kā septiņas dienas iepriekš. Pieteikumu izskata attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotā pašvaldības amatpersona 3 dienu laikā, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma. Par izskatīšanas laiku paziņo organizatoram. Ja nepieciešams, izskatīšanā pieaicina policijas un citu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.

Ja pašvaldība konstatē, ka pieteiktais pasākums atbilst likuma prasībām, tā nekavējoties izsniedz organizatoram izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu, un veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pasākuma netraucētu norisi. Ja pašvaldība uzskata, ka pasākums nevar notikt pieteikumā norādītajā laikā un vietā, tā var piedāvāt citu laiku un vietu. Pašvaldība var izsniegt arī motivētu rakstveida atteikumu, kuru var pārsūdzēt tiesā.

Pasākumu var rīkot tikai, ja organizatoram ir izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu.

Sapulces, gājiena un piketa norise ir atkarīga no plānotā dalībnieku skaita un programmas. Tāpēc apskatīt to varam tikai iepazīstoties ar konkrētu situāciju.

Streiks ir kolektīva darba strīda risināšanas veids, kas izpaužas tādējādi, ka uzņēmuma, iestādes, organizācijas nozares darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pilnībā vai daļēji pārtrauc darbu nolūkā panākt saistību izpildi. Streiks skar tikai darba devēju un darbinieku attiecības un tāpēc streiku nevar attiecināt uz publiskām tiesībām rīkot kādu pasākumu. Visi publiskie pasākumi tiek veikti pamatojoties uz iepriekš aprakstīto kārtību.

 

Svetlana Šakurova

 

 

 

 
 

 

Ziņas Par mani