Raksti

 

 

 

 

 

 
 

nepilngadīgo pieņemšana darbā

 
 

Nepilngadīgie (personas, kas jaunākas par 18 gadiem) darba tiesiskajās attiecībās pielīdzināti pilngadīgajiem, bet jautājumos par darba aizsardzību, darba laiku, atvaļinājumiem un citiem darba nosacījumiem viņiem ir paredzēti atvieglojumi, kādus nosaka Latvijas Republikas likumdošanas akti un kurus īsi apskatīsim šajā rakstā. Diemžēl, pēdējā laikā nepilngadīgus darbiniekus var redzēt gan kioskos, kur tirgo tabakas izstrādājumus, gan bāros, kur tirgo alkoholiskus dzērienus, gan tirgū, kur nepilngadīga darbs saistīts ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu. Vai tas ir likumīgi?

Atzīmēsim, ka Latvijas Republikas darba likumdošana neatļauj pieņemt pastāvīgā darbā personas, kas ir jaunākas par 15 gadiem. Skolu audzēkņus vecumā no 13 gadiem no mācībām brīvajā laikā ar vecāku vai viņus aizvietojošo personu piekrišanu.

Saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksa (DLK) 182. pantu, nepilngadīgos aizliegts nodarbināt smagos darbos un darbos ar jauniešu veselībai un tikumībai kaitīgiem un bīstamiem darba apstākļiem. Nepilngadīgajiem aizliegts pārnesāt un pārvietot smagumus, kas pārsniedz likumdošanā noteiktās maksimālās normas. Tā, atbilstoši Smaguma pārnēsāšanas vai pārvietošanas normām, jauniešus nedrīkst iesaistīt ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu saistīto darbu veidos, kuros pārvietojamais smagums pārsniedz:
• no 13 līdz 15 gadiem (tikai izņēmuma gadījumos): jauniešiem – 4kg, jaunietēm – 2kg;
• no 15 līdz 16 gadiem: jauniešiem – 4kg, jaunietēm – 2kg;
• no 16 līdz 18 gadiem: jauniešiem – 10kg, jaunietēm – 4kg.
Nepilngadīgos, aizliegts nodarbināt darbos, kas:
• saistīti ar ieroču, kaujas piederumu, sprāgstvielu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu un realizēšanu;
• saistīti ar bēru pakalpojumu sniegšanu;
• tiek veikti iestādēs, kurās spēlē azarta spēles;
qveicot, izmanto elektroinstrumentus un pneimatiskos instrumentus;
• tiek veikti vietās, kurās ražo, realizē un demonstrē erotisko un pornogrāfisko produkciju utt.

Skolu audzēkņus vecumā līdz 15 gadiem aizliegts nodarbināt darbos, kuru izpilde prasa speciālo apmācību un profesionālo sagatavotību, un veselībai un tikumībai kaitīgos darbos, piemēram:
• darbos, kuri tiek veikti zonās, kurās iespējama dažādu priekšmetu krišana un ir apdraudēta darba izpildītāja dzīvība un veselība;
• darbos, kurus veicot, ir saskare ar netīras veļas apstrādi;
• darbos, kuros ir jāapkalpo strādājošas (kustībā esošas) iekārtas utt.
Apskatīsim jautājumu par pieņemšanu darbā. Visas personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējās medicīniskās apskates, un turpmāk līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai tiem ik gadu ir obligāta medicīniskā apskate. Bez izziņas par medicīnisko apskati, stājoties darbā, nepilngadīgajiem darbiniekiem nepieciešami šādi dokumenti:
• pase vai, ja darbinieks nav sasniedzis 16 gadu vecumu, dzimšanas apliecība;
• darba grāmatiņa, ja tādas grāmatiņas nav, tad darba devējam jāiesniedz izziņa no namu pārvaldes par to, ka persona algotu darbu nav strādājusi. Šāda izziņa ir nepieciešama darba devējam darba grāmatiņas saņemšanai attiecīgā rajona pašvaldībā;
• algas nodokļa grāmatiņa vai algas nodokļa karte. Algas grāmatiņu nodokļu maksātājam jāiesniedz pamatdarba vietā, bet papilddarbā (blakus darbā) ir jāiesniedz nodokļu gada karte;
• pieņemot darbā, kur nepieciešamas speciālas zināšanas, darba devējs ir tiesīgs pieprasīt, lai darbinieks uzrāda dokumentu par izglītību vai profesionālo sagatavotību;
• nepieciešamības gadījumā jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Pievērsīsim uzmanību darba un atpūtas laika regulējumam likumdošanā. Saskaņā ar Latvijas DLK 46. un 184. pantiem nepilngadīgiem ir saīsināts darba laiks:
1) darbiniekiem līdz 16 gadu vecumam strādā – 24 stundas nedēļā;
2) darbiniekiem no 16 līdz 18 gadu vecumam – 35 stundas nedēļā.

Samaksa par darbu tiek veikta atbilstoši padarītajam darbam, darba līgumam, koplīgumam, bet ne mazāk par valsts noteikto minimālo darba samaksu (Ls50). Skolu audzēkņiem, kuri no 13 gadu vecuma strādā no mācībām brīvajā laikā par darbu samaksā proporcionāli nostrādātajam laikam un atbilstoši izstrādei. Darba devēji var noteikt piemaksas skolu audzēkņu darba samaksai.

Darbiniekus, kas ir jaunāki par 18 gadiem aizliegts nodarbināt nakts darbā, virsstundu darbā un brīvdienās. Strādājošiem nepilngadīgiem ikgadējos atvaļinājumus piešķir vasarā vai pēc viņu vēlēšanās jebkurā citā gada laikā. Atvaļinājuma ilgums – viens kalendārais mēnesis. Piešķirot nepilngadīgam atvaļinājumu par pirmo darba gadu, nav svarīgi, vai ir nepārtraukti nostrādāti seši mēneši.

Par visu šajā rakstā minēto darba likumdošanas normu pārkāpumiem, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41. pantu darba devējam vai amatpersonām var uzlikt naudas sodu līdz 250 latiem.

 

Svetlana Šakurova

 

 

 

 
 

 

Ziņas Par mani