Raksti

 

 

 

 

 

 
 

darba līguma izbeigšana ja uzņēmumu, iestādi vai organizāciju likvidē, ja samazina darbinieku skaitu

 
 

Praksē bieži vien sastopami gadījumi, kad jēdzienu “likvidācija” lieto nepareizā nozīmē, piemēram, kad tiek izbeigta uzņēmuma struktūrvienības (daļa, iecirknis, tirdzniecības vieta utt.) darbība, bet pati juridiskā persona turpina eksistēt. Šādā situācijā atlaist no darba attiecīgo struktūrvienību darbiniekus, sakarā ar likvidāciju - nav pamata.

Latvijas DLK 33.panta 1.punkts paredz, ka uz nenoteiktu laiku noslēgtu darba līgumu pirms termiņa notecēšanas darba devējs var lauzt, ja likvidē uzņēmumu, iestādi vai organizāciju, nevis uzņēmuma struktūrvienību, kam nav juridiskas personas statusa. Pie tam, pamatojoties uz likuma “Par uzņēmējdarbību” 34.pantu, uzņēmums uzskatāms par likvidētu tikai pēc tā izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

Tātad likvidācijas gadījumā uzņēmums pilnīgi pārtrauc savu darbību kā juridiska persona. Bet, ja viens uzņēmums tiek pievienots citam uzņēmumam, nodots nomā, notiek īpašnieka maiņa, uzņēmums tiek sadalīts, atdalīts vai tiek izveidots jauns uzņēmums, apvienojoties citiem uzņēmumiem utt., tas viss nozīmē nevis likvidāciju, bet reorganizāciju. Veicot reorganizāciju nav nekāda pamata atbrīvot darbiniekus saskaņā ar minēto Latvijas DLK 33.panta 1.punktu.

Gadījumā, ja tiek izbeigta kādas atsevišķas uzņēmuma struktūrvienības (kas nav juridiska persona) darbība, vai kāda cita iemesla pēc uzņēmuma ietvaros notiek darbinieku štatu samazināšana, tad par gaidāmo darba līguma laušanu pēc Latvijas DLK 33.panta 12 punkta – sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu darbiniekiem jāpaziņo personiski rakstveidā un ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā uzteikuma termiņā neieskaita pārejošās darba nespējas laiku. Jāatzīmē, ka atlaišana darbinieku skaita samazināšanas dēļ ir atļauta, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu pārcelt uzņēmuma citā darbā (Latvijas DLK 33.panta 2.daļa). Turklāt, ja tiek atlaists aroda organizācijas biedrs, tad atlaišana ir iespējama tikai ar attiecīgās arodkomitejas iepriekšēju piekrišanu (Latvijas DLK 36.pants).

Jāpasvītro, ka, gadījumā, kad darbinieku atlaiž no darba sakarā ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas likvidāciju, arodkomitejas iepriekšēja piekrišana  arodbiedrības biedra atlaišanai no darba pēc Latvijas DLK 33.panta 1.punkta nav vajadzīga.

Latvijas DLK 35.pants paredz, ka samazinot darbinieku skaitu, priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Ja šie radītāji ir vienādi, tad priekšrocība palikt darbā ir:
• Sievietēm, kurām ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam;
• Darbiniekiem, kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie;
• Darbiniekiem, kuru ģimenē nav citu darbinieku ar pastāvīgu izpeļņu;
• Darbiniekiem, kuriem attiecīgajā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā ir ilgs nepārtraukta darba stāžs;
• Invalīdiem, kā arī darbiniekiem, kuri slimo ar staru slimību;
• Darbiniekiem, kas, nepārtraucot darbu, iesaistījušies arodapmācībā ražošanā (apgūst arodu);
• Darbiniekiem, kuri darbā attiecīgajā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā sakropļoti vai saslimuši ar arodslimību;
• Darbiniekiem, kas piedalījušies Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos;
• Darbiniekiem, kam līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par 5 gadiem.

Izbeidzot darba līgumu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (pēc Latvijas DLK 33.panta 12 punkta), atlaišanas pabalsts darbiniekam izmaksājams ne mazāk kā viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā vai tādā apmērā, kādu paredz darba koplīgums vai darba līgums, pusēm vienojoties (Latvijas DLK 37.panta 1.daļa).

 

Svetlana Šakurova

 

 

 

 
 

 

Ziņas Par mani