1. Prof. Georgij B. Gelfreikh , Phone: 812-7234019
 2. Nadezhda N. Bogod
 3. Dr. Vera G. Medar , Phone: 812-7234019
 4. Dr. Tatyana P. Borisevich , Phone: 812-7234019, 812-7234403
 5. Aleksandra A. Shpitalnaya , Phone: 812-7234858
 6. Dr. Nataly G. Peterova , Phone: 812-7234858
 7. Dr.Sci. Vladimir M. Bogod , Phone:812-3637538
 8. Dr. Aleksandr S. Grebinsky , Phone: 812-7234200
 9. Dr. Shmidt B. Akhmedov
 10. Dr. Vladimir E. Abramov-Maksimov , Phone: 812-7234019
 11. Dr.Sci. Anatoly N. Korzhavin , Phone: 812-7234019
 12. Dr. Tatyana I. Kaltman , Phone: 812-7234019
 13. Dr.Sci. Aleksandr V. Stepanov , Phone: 812-7234875
 14. Dr.Sci. Valeriya N. Borovik , Phone: 812-7234019
 15. Oleg V. Chukanov
 16. Boris M. Sokolov , Phone: 812-7234200