Latvijas vecticìbnieku biedrìba

1908.  gadâ izveidojâs ’’Savstarpèjâs palìdzìbas, labdarìbas un izglìtoøanas vecticìbnieku biedrìba Rìgâ’’. Sakarâ ar kara sâkumu 1914. gadâ Biedrìba pârtrauca savu darbìbu.
1923. gadâ statúti tika pârveidoti, un Biedrìba darbojâs lìdz 1940. gadam kâ ’’Vecticìbnieku biedrìba Latvijâ’’.

1994.  gadâ Rìgâ notika ’’Latvijas vecticìbnieku biedrìbas’’ atjaunoøanas sapulce, kurâ apstiprinâja statútus un ievèlèja valdi. Biedrìba tika pârreåistrèta  1998. gadâ  Latvijas Republikas Uzðèmumu reåistrâ.

Biedrìba apvieno 40 cilvèkus no Rìgas, Daugavpils, Rèzeknes, Preiîiem u.c., kuri pârstâv daýâdas sociâlâs grupas un pèc izcelsmes, ticìbas pârliecìbas ir saistìti ar seno pareizticìgo tradìciju.

Biedrìbas mèræi ir: labdarìba, savstarpèja palìdzìba, izglìtìba.
Biedrìba ìsteno daýâdas programmas un projektus:

Latvijas septìtâs Saeimas vèlèøanu laikâ Biedrìba izdeva ’’Krievu vèlètâja ceîvedi’’.

Latvijas Vecticìbnieku biedrìbas valdes priekøsèdètâjs ir Illarions Ivanovs, valdes sekretârs - Arhips Stepanovs - Kudrjaøovs.
Adrese:

Maskavas iela 116, Rìga LV-1003
tel.: 7144565, fakss: 7325873
e-mail: lvb@latnet.lv
Web site: www.ltn.lv/~lvb
reå.nr.000800918

Russian    English