Specifikāciju valodas - papildus resursi

Lekciju kurss LU datorzinātņu maģistratūras studentiem
2009.gada rudens semestris

Kārlis Čerāns, Dr.dat., asoc.prof.
E-mail: Karlis.Cerans@mii.lu.lv
Internet: http://www.ltn.lv/~karlisc/stud.htm

Kursa mērķis

Kursa mērķis: iepazīstināt ar plašāk lietotajām formālajām specifikāciju valodām, kā arī ar specifikāciju analīzes iespējām uz to bāzes.

Kursa pamata akcents ir uz specifikāciju valodām Z, VDM un OBJ3, atsevišķi aplūkotas procedūru (operāciju) ieejas un izejas specifikācijas, kā arī sniegts pārskats par virkni citām dažāda veida specifikāciju valodām. Kurss sniedz pamata zināšanas, lai students varētu lasīt, saprast un rakstīt specifikācijas valodās Z un OBJ.

Papildus materiāli

Literatūra
Resursi tīmeklī
Mājas darbi (2008)

Piezīme. 2009.gada mājas darbi tiks publicēti un vērtēti e-studiju (moodle) vidē.

1.lekcijas materiāli (Ievads)