5.1. Tīklošanās

Ievads

Mērķi

 • Prast rakstīt programmas, kuras izveido tīkla savienojumu
 • Saprast TCP/IP protokolu
 • Lietot ServerSocket un Socket klases TCP/IP serveru un klientu implementēšanai

Motivācija

 • Kā var izveidot savienojumu starp klienta mašīnu un serveri tīklā?

Soketi

 • Soketiem ir divas plūsmas
 • Konekciju izveido līdzīgi kā telefonu tīklāKlientu un serveru porti

Tīklošanās ar Javas tehnoloģiju

Savienojuma izveidošanai vajadzīga servera mašīnas adrese:

 • Servera mašīnas IP adrese vai vārds (unikāli identificē mašīnu intranetā vai Internetā)
 • Porta numurs (identificē konekcijas izveidošanas mērķi)
 • Portu numuri ir veseli skaitļi no 0 līdz 65535

Javas tīklošanās modelis

Apmaiņa ar plūsmām starp klientu un serveri

Minimāls TCP/IP serveris

1 import java.net.*;
2 import java.io.*;
3 
4 public class SimpleServer {
5  public static void main(String args[]) {
6   ServerSocket s = null;
7 
8   // Reģistrē šo serveri uz 5432 porta
9   try {
10    s = new ServerSocket(5432);
11   } catch (IOException e) {
12    // ignorē
13   }
14 
15   // Mūžīgais klausīšanās cikls
16   while (true) {
17    try {
18     // Klausās un gaida savienojumu
19     Socket s1 = s.accept();
20 
21     // Soketa izvades plūsma
22     OutputStream s1out = s1.getOutputStream();
23     DataOutputStream dos = new DataOutputStream(s1out);
24 
25     // Aizsūta tekstu
26     dos.writeUTF("Sveiciens no TCP/IP servera!");
27 
28     // Aizver konekciju, bet ne pašu servera soketu
29     dos.close();
30     s1.close();
31    } catch (IOException e) {
32     // ignorē
33    }
34   }
35  }
36 }

Minimāls TCP/IP klients

1 import java.net.*;
2 import java.io.*;
3 
4 public class SimpleClient {
5  public static void main(String args[]) {
6   try {
7    // Atveram konekciju ar TCP/IP serveri uz 5432 porta
8    // localhost jeb 127.0.0.1 (ja soketserveris arī uz šīs mašīnas)
9    Socket s1 = new Socket("127.0.0.1", 5432);
10 
11    // Dabū soketa ievades plūsmu
12    InputStream is = s1.getInputStream();
13    // Pārveido par "data" ievades plūsmu
14    DataInputStream dis = new DataInputStream(is);
15 
16    // Lasa un drukā ievadi
17    System.out.println(dis.readUTF());
18 
19    // Aizver plūsmu un konekciju
20    dis.close();
21    s1.close();
22   } catch (ConnectException connExc) {
23    System.err.println("Nevarēja pieslēgties serverim");
24   } catch (IOException e) {
25    // ignorē
26   }
27  }
28 }

Jautājumi paškontrolei

 • Prast programmēt tīkla savienojuma izveidošanu
 • Saprast TCP/IP protokolu
 • Lietot ServerSocket un Socket klases, lai implementētu TCP/IP klientus un serverus

Diskusiju tēmas

 • Kā var izveidot dalītu objektu sistēmu, izmantojot objektu serializāciju un tīkla protokolus? Vai esat dzirdējuši par RMI (Remote Method Invocation)?
 • Citi jautājumi par tīklu aplikāciju programmēšanu ir risināti nodaļās par RMI, CORBA, Javas servletiem, Web servisiem, u.c.