4.2. GUI notikumu apstrāde

Ievads

Mērķi

 • Raksturot notikumus un notikumu apstrādi Javas tehnoloģijās
 • Rakstīt GUI notikumu apstrādes kodu
 • Aprakstīt adapterklašu jēdzienu, kā un kad tās lietot
 • Prast noteikt detalizētu lietotāja darbību, kura izraisīja notikumu, no notikuma objekta.
 • Prast atrast atbilstošu apstrādes interfeisu dažādiem notikumu tipiem
 • Izveidot piemērotas notikumu apstrādes metodes dažādiem notikumu tipiem
 • Saprast iekšējo un anonīmo klašu lietošanu notikumu apstrādē

Motivācija

 • Kas jāpievieno GUI saskarnei, lai tā kļūtu derīga?
 • Kā grafiska aplikācija apstrādā peles klikšķi vai citu lietotāja darbību?

Kas ir notikums?

 • Notikumi (event) ir objekti, kuri apraksta, kas ir noticis
 • Notikuma avots (event source) - notikuma rašanās vieta
 • Notikuma apstrādātājs (event handler) - metode, kura saņem notikuma objektu, to atšifrē un apstrādā atbilstošo lietotāja darbību
Notikuma apstrādātāja piesaiste komponentam

Delegācijas modelis

 • Notikumu var nosūtīt vairākiem notikumu apstrādātājiem
 • Notikumu apstrādātāji piereģistrējas pie komponentiem - potenciālajiem notikumu avotiem, ja tie vēlas apstrādāt šo komponentu ģenerētos notikumus
Vairāki apstrādātāji tam pašam notikumam

Delegācijas modeļa piemērs

1 import java.awt.*;
2
3 public class TestButton {
4  private Frame f;
5  private Button b;
6
7  public TestButton() {
8   f = new Frame("Test");
9   b = new Button("Press Me!");
10   b.setActionCommand("ButtonPressed");
11  }
12
13  public void launchFrame() {
14   b.addActionListener(new ButtonHandler());
15   f.add(b,BorderLayout.CENTER);
16   f.pack();
17   f.setVisible(true);
18  }
19
20  public static void main(String args[]) {
21   TestButton guiApp = new TestButton();
22   guiApp.launchFrame();
23  }
24 }
1 import java.awt.event.*;
2
3 public class ButtonHandler implements ActionListener {
4  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
5   System.out.println("Action occurred");
6   System.out.println("Button's command is: "
7             + e.getActionCommand());
8  }
9 }

Delegācijas modelis - uzbūve Javā

 • Klienta objekti (notikumu apstrādātāji) reģistrējas pie GUI komponenta, kuru tie vēlas novērot
 • GUI komponenti iedarbina (trigger) tikai tos apstrādātājus, kuri atbilst radušamies notikumam
 • Vairums GUI komponentu/kontroļu var izraisīt dažādus notikumu tipus
 • Šī pieeja sadala darbu starp vairākām klasēm

Notikumu kategorijas

Notikumu hierarhija

Javas GUI uzvedība

Notikumu kategorijaInterfeissMetodes
Darbība (ar pogu utml.)ActionListeneractionPerformed(ActionEvent)
Izvēle (piemēram, sarakstā)ItemListeneritemStateChanged(ItemEvent)
Peles darbībasMouseListenermousePressed(MouseEvent) mouseReleased(MouseEvent) mouseEntered(MouseEvent) mouseExited(MouseEvent) mouseClicked(MouseEvent)
Peles trajektorijaMouseMotionListenermouseDragged(MouseEvent) mouseMoved(MouseEvent)
TastatūraKeyListenerkeyPressed(KeyEvent) keyReleased(KeyEvent) keyTyped(KeyEvent)
FokussFocusListenerfocusGained(FocusEvent) focusLost(FocusEvent)
KorekcijaAdjustmentListeneradjustmentValueChanged (AdjustmentEvent)
KomponentsComponentListenercomponentMoved(ComponentEvent) componentHidden (ComponentEvent) componentResized(ComponentEvent) componentShown(ComponentEvent)
LogsWindowListenerwindowClosing(WindowEvent) windowOpened(WindowEvent) windowIconified(WindowEvent) windowDeiconified(WindowEvent) windowClosed(WindowEvent) windowActivated(WindowEvent) windowDeactivated(WindowEvent)
KonteinersContainerListenercomponentAdded(ContainerEvent) componentRemoved(ContainerEvent)
TekstsTextListenertextValueChanged(TextEvent)

Sarežģītāks piemērs - I

1 import java.awt.*;
2 import java.awt.event.*;
3
4 public class TwoListener
5    implements MouseMotionListener,
6         MouseListener {
7  private Frame f;
8  private TextField tf;
9
10  public TwoListener() {
11   f = new Frame("Two listeners example");
12   tf = new TextField(30);
13  }
14
15  public void launchFrame() {
16   Label label = new Label("Click and drag the mouse");
17   // Pievieno komponentus logam
18   f.add(label, BorderLayout.NORTH);
19   f.add(tf, BorderLayout.SOUTH);
20   // Pievieno "this" objektu kā klausītāju
21   f.addMouseMotionListener(this);
22   f.addMouseListener(this);
23   // Uzstāda loga izmēru un padara to redzamu
24   f.setSize(300, 200);
25   f.setVisible(true);
26  }
27
28  // Šie ir MouseMotionListener notikumi
29  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
30   String s = "Peles vilkshana: X = " + e.getX()
31         + " Y = " + e.getY();
32   tf.setText(s);
33  }
34
35  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
36   String s = "Pele ienaaca";
37   tf.setText(s);
38  }
39
40  public void mouseExited(MouseEvent e) {
41   String s = "Pele izgāja";
42   tf.setText(s);
43  }
44
45  // Neizmantota MouseMotionListener metode
46  // Visām klausītāja metodēm jābūt definētām 
47  // klasē, pat ja tās nelieto
48  public void mouseMoved(MouseEvent e) { }
49
50  // Neizmantotas MouseListener metodes
51  public void mousePressed(MouseEvent e) { }
52  public void mouseClicked(MouseEvent e) { }
53  public void mouseReleased(MouseEvent e) { }
54
55  public static void main(String args[]) {
56   TwoListener two = new TwoListener();
57   two.launchFrame();
58  }
59 }

Vairāki klausītāji

 • Vairāki klausītāji ļauj vairākām programmas sastāvdaļām reaģēt uz to pašu notikumu
 • Visu reģistrēto klausītāju apstrādes metodes tiek izsauktas, kad notiek notikums

Notikumu adapteri

 • Jūsu definētās klausītāju klases var mantot no "triviālajiem klausītājiem" - adapteru klasēm un pārdefinēt tikai tās metodes, kuras apstrādā mums interesantus notikumus.

Piemērs:

1 import java.awt.*;
2 import java.awt.event.*;
3
4 public class MouseClickHandler extends MouseAdapter {
5
6  // Mums vajag tikai mouseClicked() apstrādātāju,
7  // un mantošana no adaptera ļauj nerakstīt 
8  // visas citas apstrādes metodes
9
10  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
11   // Apstrādā peles klikšķi
12  }
13 }

Iekšējas klases

1 import java.awt.*;
2 import java.awt.event.*;
3
4 public class TestInner {
5  private Frame f;
6  private TextField tf;
7
8  public TestInner() {
9   f = new Frame("Ieksheejas klases piemeers");
10   tf = new TextField(30);
11  }
12
13  public void launchFrame() {
14   Label label = new Label("Klikshkjiniet un 'velciet' peli");
15   // Pievieno komponentus logam
16   f.add(label, BorderLayout.NORTH);
17   f.add(tf, BorderLayout.SOUTH);
18   // Pievieno klausītāju, kurš lieto iekšēju klasi
19   f.addMouseMotionListener(new MyMouseMotionListener());
20   f.addMouseListener(new MouseClickHandler());
21   // Uzstaada loga izmeeru un padara to redzamu
22   f.setSize(300, 200);
23   f.setVisible(true);
24  }
25
26  class MyMouseMotionListener extends MouseMotionAdapter {
27    public void mouseDragged(MouseEvent e) {
28     String s = "Peles vilkshana: X = "+ e.getX()
29           + " Y = " + e.getY();
30     tf.setText(s);
31    }
32   }
33
34  public static void main(String args[]) {
35   TestInner obj = new TestInner();
36   obj.launchFrame();
37  }
38 }

Anonīmas klases

1 import java.awt.*;
2 import java.awt.event.*;
3
4 public class TestAnonymous {
5  private Frame f;
6  private TextField tf;
7
8  public TestAnonymous() {
9   f = new Frame("Anoniimas klases piemeers");
10   tf = new TextField(30);
11  }
12
13  public void launchFrame() {
14   Label label = new Label("Klikshkjiniet un 'velciet' peli");
15   // Pievieno logam komponentus
16   f.add(label, BorderLayout.NORTH);
17   f.add(tf, BorderLayout.SOUTH);
18   // Pievieno klausītāju, kurš ir anonīmā klasē
19   f.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {
20    public void mouseDragged(MouseEvent e) {
21     String s = "Peles vilkšana: X = "+ e.getX()
22           + " Y = " + e.getY();
23     tf.setText(s);
24    }
25   }); // <- ievērojiet šo iekavu secību!
26   f.addMouseListener(new MouseClickHandler());
27   // Uzstāda loga izmēru un padara to redzamu
28   f.setSize(300, 200);
29   f.setVisible(true);
30  }
31
32  public static void main(String args[]) {
33   TestAnonymous obj = new TestAnonymous();
34   obj.launchFrame();
35  }
36 }

Jautājumi paškontrolei

 • Definēt notikumus un to apstrādi
 • Uzrakstīt notikumu apstrādes metodes GUI saskarnei
 • Aprakstīt adapterklašu jēdzienu, zināt kad un kā tās lietot
 • Noteikt detalizētu lietotāja darbību, kura izraisīja notikumu no notikuma objekta
 • Dažādiem notikumu tipiem atrast piemērotu klausītāja interfeisu
 • Izveidot piemērotas notikumu apstrādes metodes dažādiem notikumu tipiem
 • Saprast iekšējo un anonīmo klašu lietojumu notikumu apstrādē

Diskusiju tēma: Kādi, bez AWT pakotnē aprakstītajiem, vēl mēdz būt noderīgi GUI komponenti un to ģenerēto notikumu veidi.