2.2. Modificētāji, abstraktas klases un interfeisi

Ievads

Mērķi

 • Raksturot statiskos (ar modificētāju static) mainīgos un metodes, kā arī statiskās inicializācijas blokus
 • Raksturot konstantās (ar final) klases, metodes un mainīgos
 • Izskaidrot, kā un kad lietot abstract klases un metodes
 • Izskaidrot, kā un kad lietot iekšējās klases
 • Definēt atšķirību starp statiskām un nestatiskām iekšējām klasēm
 • Izskaidrot, kā un kad lietot interfeisu

  Javas programmā prast atrast:

 • static metodes un atribūtus
 • final metodes un atribūtus
 • Iekšējas klases
 • Interfeisus un abstraktas klases
 • Abstraktas metodes

Ievadjautājumi

 • Kā var izveidot konstanti?
 • Kā izveidot instances mainīgo, kuru uzstāda vienreiz un pēc tam nemaina (pat no pašas klases)?
 • Kā deklarēt datus, kuri ir kopīgi visām dotās klases instancēm?
 • Kā var aizliegt veidot klasei apakšklases vai arī metodei - pārdefinētās metodes?
 • Kā var izveidot vairākas klases, kuras implementē kopīgu interfeisu, bet nepieder kopīgam mantošanas kokam?

Atslēgvārds static

 • Atslēgvārdu static lieto kā modifikatoru mainīgajiem, metodēm un iekšējām klasēm.
 • Atslēgvārds static deklarē, ka atribūts vai metode ir saistīti ar klasi kopumā, nevis ar atsevišķu klases instanci.
 • Statiskos locekļus bieži sauc par "klases locekļiem", piemēram, "klases atribūti" vai "klases metodes".

Klašu jeb statiskie atribūti

Ir kopīgi visām klases instancēm:

Diagramma ar statisku klases locekli 'counter'
1 public class Count {
2  private int serialNumber;
3  public static int counter = 0;
4 
5  public Count() {
6   counter++;
7   serialNumber = counter;
8  }
9 }

Klašu jeb statiskie atribūti

public static mainīgajiem var piekļut no ārpuses, lietojot tikai klases vārdu, nenorādot klases instanci:

1 public class OtherClass {
2  public void incrementNumber() {
3   Count.counter++;
4  }
5 }

Klašu jeb statiskās metodes

Varat izsaukt static metodi, nenorādot instanci tai klasei, kurā ir šī metode:

1 public class Count {
2   private int serialNumber;
3   private static int counter = 0;
4 
5   public static int getTotalCount() {
6     return counter;
7   }
8 
9   public Count() {
10     counter++;
11     serialNumber = counter;
12   }
13 }

1 public class TestCounter {
2  public static void main(String[] args) {
3   System.out.println("Number of counter is "
4             + Count.getTotalCount());
5   Count count1 = new Count();
6   System.out.println("Number of counter is "
7             + Count.getTotalCount());
8  }
9 }

TestCounter programmas izvads ir:

Number of counter is 0
Number of counter is 1

Statiskās inicializācijas bloki (Static initializers)

 • Klase var ierakstīt kodu statiskajā blokā (static block), kurš neatrodas nevienas metodes ķermenī
 • Statiskais bloks izpildās tikai vienreiz, kad klasi ielādē
 • Statisko bloku parasti lieto, lai inicializētu statiskos jeb klašu atribūtus

Statiskās inicializācijas bloki

1 public class Count {
2  public static int counter;
3  static {
4   counter = Integer.getInteger("myApp.Count.counter").intValue();
5  }
6 }
7 
8 public class TestStaticInit {
9  public static void main(String[] args) {
10   System.out.println("counter = " + Count.counter);
11  }
12 }

TestStaticInit programmas izvade ir:

java -DmyAppCount.counter=47 TestStaticInit
counter = 47

Projektēšanas šablons (Design Pattern) - "Singleton"

Projektēšanas šablonam tipiska objektu diagramma

Projektēšanas šablona "Singleton" implementācija

Singleton'a izejas teksts:

1 package shipping.domain;
2 
3 public class Company {
4   private static Company instance = new Company();
5   private String name;
6   private Vehicle[] fleet;
7 
8   public static Company getCompany() {
9     return instance;
10   }
11 
12   private Company() {...}
13 
14   // more Company code ...
15 }

Var darīt vēl taupīgāk - saukt konstruktoru no getCompany(), ja instance==null, t.i. singleton'a instanci konstruē tikai tad, ja to tiešām kādam vajag. Lietojuma piemērs:

1 package shipping.reports;
2 
3 import shipping.domain.*;
4 
5 public class FuelNeedsReport {
6   public void generateText(PrintStream output) {
7     Company c = Company.getCompany();
8     // use Company object to retrieve the fleet vehicles
9   }
10 }

Atslēgvārds final

 • final klasei nevar veidot apakšklases
 • final metodi nevar pārdefinēt
 • final mainīgais ir konstante
 • final mainīgajam vērtību var piešķirt tikai vienreiz, bet šī piešķiršana var notikt vēlāk par deklarēšanu; tikmēr to sauc par "neinicializētu konstants mainīgo" ("blank final variable.").
 • Instances līmeņa neinicializēts konstants mainīgais ir jāuzstāda katrā konstruktorā
 • Lokāls neinicializēts konstants mainīgais ir jāuzstāda metodes ķermenī pirms to sāk lietot.

Konstanti mainīgie

"Globālas konstantes":

public class Bank {
  private static final double DEFAULT_INTEREST_RATE=3.2;
  ... // citas deklarācijas
}

Neinicializēts konstants instanču atribūts:

public class Customer {
  private final long customerID;

  public Customer() {
    customerID = createID();
  }
  public long getID() {
    return customerID;
  }
  private long createID() {
    return ... // ģenerē jaunu ID
  }
  ... // citas deklarācijas
}

Abstraktas klases: Scenārijs

Situācija ar polimorfu masīvu

Transportlīdzekļu saimes inicializācija:

1  public class ShippingMain {
2    public static void main(String[] args) {
3      Company c = Company.getCompany();
4 
5      // populate the company with a fleet of vehicles
6      c.addVehicle( new Truck(10000.0) );
7      c.addVehicle( new Truck(15000.0) );
8      c.addVehicle( new RiverBarge(500000.0) );
9      c.addVehicle( new Truck(9500.0) );
10     c.addVehicle( new RiverBarge(750000.0) );
11 
12     FuelNeedsReport report = new FuelNeedsReport();
13     report.generateText(System.out);
14   }
15 }

Abstraktas klases: Scenārijs

FuelNeedsReport kods:

1  public class FuelNeedsReport {
2    public void generateText(PrintStream output) {
3      Company c = Company.getCompany();
4      Vehicle v;
5      double fuel;
6      double total_fuel = 0.0;
7 
8      for ( int i = 0; i < c.getFleetSize(); i++ ) {
9        v = c.getVehicle(i);
10 
11       // Aprēķina ceļojumam nepieciešamo degvielu
12       fuel = v.calcTripDistance() / v.calcFuelEfficency();
13 
14       output.println("Vehicle " + v.getName() + " needs "
15                      + fuel + " liters of fuel.");
16       total_fuel += fuel;
17     }
18     output.println("Total fuel needs is " + total_fuel + " liters.");
19   }
20 }

Abstraktas klases: Risinājums

Abstrakta klase modelē objektu klasi, kurai pilna implementācija nav zināma; toties pilna implementācija ir abstraktās klases konkrētajām apakšklasēm.

Abstraktu klašu attēlošana objektu diagrammā

Abstraktas klases: Risinājums

1 public abstract class Vehicle {
2   public abstract double calcFuelEfficiency();
3   public abstract double calcTripDistance();
4 }

1 public class Truck extends Vehicle {
2   public Truck(double max_load) {...}
3 
4   public double calcFuelEfficiency() {
5     /* calculate the fuel consumption of a truck at a given load */
6   }
7   public double calcTripDistrance() {
8     /* calculate the distance of this trip on highway */
9   }
10 }

1 public class RiverBarge extends Vehicle {
2   public RiverBarge(double max_load) {...}
3 
4   public double calcFuelEfficiency() {
5     /* calculate the fuel efficiency of a river barge */
6   }
7   public double calcTripDistrance() {
8     /* calculate the distance of this trip along the river-ways */
9   }
10 }

Projektēšanas šablons: "Template Method" jeb "Metodes Prototips"

Šablona 'Metodes Prototips' konkrēta ilustrācija

Interfeisi

 • Publisks interfeiss ir kontrakts starp klienta programmu un klasi, kura implementē šo interfeisu.
 • Javā intefeissi (interface) ir šāda kontrakta deklarācija, kur minēti metožu prototipi bez implementācijām.
 • Daudzas mantošanas ziņā nesaistītas klases var implementēt to pašu interfeisu.
 • Klase var implementēt vairākus nesaistītus interfeisus.
 • Javas klases sintakse:
<class_declaration> ::=
<modifier> class <name> [extends <superclass>]
  [implements <interface> [,<interface>]* ] {
    <declarations>*
}

Interfeisa piemērs

Interfeisa apzīmēšana UML klašu diagrammā
public interface Flyer {
  public void takeOff();
  public void land();
  public void fly();
}

public class Airplane implements Flyer {
  public void takeOff() {
    // accelerate until lift-off
    // raise landing gear
  }
  public void land() {
    // lower landing gear
    // deccelerate and lower flaps until touch-down
    // apply breaks
  }
  public void fly() {
    // keep those engines running
  }
}

Interfeisa piemērs

Klases, kuras implementē vienu interfeisu

Intefeisa piemērs

Mantošanas hierarhija kopā ar interfeisiem

Intefeisa piemērs

public class Bird extends Animal implements Flyer {
  public void takeOff()   { /* take-off implementation  */ }
  public void land()      { /* landing implementation   */ }
  public void fly()       { /* fly implementation       */ }
  public void buildNest() { /* nest building behavior   */ }
  public void layEggs()   { /* egg laying behavior      */ }
  public void eat()       { /* override eating behavior */ }
}

Interfeisa piemērs

Interfeiss 'Flyer' palīdz polimorfiski lietot klasi 'Superman' līdz ar citām

Interfeisa piemērs

public class Airport {
  public static void main(String[] args) {
    Airport metropolisAirport = new Airport();
    Helicopter copter = new Helicopter();
    SeaPlane sPlane = new SeaPlane();
    Flyer S = Superman.getSuperman(); // Superman is a Singleton

    metropolisAirport.givePermissionToLand(copter);
    metropolisAirport.givePermissionToLand(sPlane);
    metropolisAirport.givePermissionToLand(S);
  }

  private void givePermissionToLand(Flyer f) {
    f.land();
  }
}

Vairāku interfeisu piemērs

Diagramma ar vairākiem interfeisiem

Vairāku interfeisu piemērs

public class Harbor {
  public static void main(String[] args) {
    Harbor bostonHarbor = new Harbor();
    RiverBarge barge = new RiverBarge();
    SeaPlane sPlane = new SeaPlane();

    bostonHarbor.givePermissionToDock(barge);
    bostonHarbor.givePermissionToDock(sPlane);
  }

  private void givePermissionToDock(Sailer s) {
    s.dock();
  }
}

Interfeisu lietojumi

 • Vienkopus deklarēt metodes, kuras jāimplementē vienai vai vairākām klasēm
 • Izpaust objekta atbalstīto interfeisu, neizpaužot objekta klasi
 • Definēt līdzīgu uzvedību klasēm, neieviešot starp tām mantošanas attiecības
 • Veikt "daudzkāršo mantošanu", deklarējot klasi, kura implementē vairākus interfeisus

Projektēšanas šablons "Composite"

 • Ļauj klientam manipulēt gan ar atomāru vienību, gan ar šādu vienību kolekciju, izmantojot to pašu interfeisu.
 • Klientam nav jāveido speciāls kods priekš augstāka līmeņa agregācijobjekta, salīdzinot ar pamatobjektu, tās pašas operācijas darbojas uz abiem
 • Risinājums: visi komponenti apmierina to pašu interfeisu
 • "Composite" šablona piemērs: ja failus un direktorijas var kopēt, pārvietot un dzēst ar to pašu komandu
public interface ContentComponent {
  public void printAsHTML(boolean header);
}

Par projektēšanas šabloniem vispār

 • Standarts risinājums izplatītai situācijai
 • Jau iepriekš programmu padara elastīgāku nākotnes izmaiņām
 • Augsta līmeņa programmēšanas idioma (līdzīgi 3-kārtējam atkārtojumam dažos folkloras žanros)
 • Īss nosaukums konkētai programmatūras organizācijas vienībai
 • Noteikts UML objektu diagrammas fragments
 • To ieviešanā reālos projektos jāseko optimizācijas likumam "Don't do it (yet)"
 • Liela daļa aprakstīti "četru bandas" (Gang of Four) grāmatā: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software; autori - E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, 1995.

Iekšējās klases

 • Pievienotas sākot ar JavaTM Development Kit (JDKTM) 1.1
 • Ļauj klases definīciju ievietot citā klases definīcijā
 • Ļauj grupēt klases, kuras ir loģiski saderīgas, vai ieviest klases, kurām ir nozīme tikai dotās klases implementācijas ietvaros.
 • Iekšējām klasēm ir piekļuves tiesības savas ietverošās klases redzamības apgabalam.

Iekšējo klašu piemērs

1 public class Outer1 {
2   private int size;
3 
4   /* Declare an inner class called "Inner" */
5   public class Inner {
6     public void doStuff() {
7       // The inner class has access to 'size' from Outer
8       size++;
9     }
10   }
11 
12   public void testTheInner() {
13     Inner i = new Inner();
14     i.doStuff();
15   }
16 }

Iekšējo klašu piemērs

1 public class Outer2 {
2   private int size;
3 
4   public class Inner {
5     public void doStuff() {
6       size++;
7     }
8   }
9 }

1 public class TestInner {
2   public static void main(String[] args) {
3     Outer2 outer = new Outer2();
4 
5     // Must create an Inner object relative to an Outer
6     Outer2.Inner inner = outer.new Inner();
7     inner.doStuff();
8   }
9 }

Iekšējo klašu piemērs

1  public class Outer3 {
2    private int size;
3 
4    public class Inner {
5      private int size;
6 
7      public void doStuff(int size) {
8        size++;        // the local parameter
9        this.size++;      // the Inner object attribute
10       Outer3.this.size++;  // the Outer3 object attribute
11     }
12   }
13 }

Iekšējo klašu piemērs

1 public class Outer4 {
2   private int size = 5;
3 
4   public Object makeTheInner(int localVar) {
5     final int finalLocalVar = 6;
6 
7     // Declare a class within a method!?!
8     class Inner {
9       public String toString() {
10         return ("#<Inner size=" + size +
11                 // " localVar=" + localVar + // ERROR: ILLEGAL
12                 "finalLocalVar=" + finalLocalVar + ">");
13       }
14     }
15 
16     return new Inner();
17   }
18 
19   public static void main(String[] args) {
20     Outer4 outer = new Outer4();
21     Object obj = outer.makeTheInner(47);
22     System.out.println("The object is " + obj);
23   }
24 }

Iekšējo klašu īpašības

 • Varat lietot klases vārdu tikai redzamības apgabalā, citādi jālieto pilns vārds. Iekšējās klases vārdam jāatšķiras no ietverošās klases vārda.
 • Iekšējās klases var definēt arī metodes iekšienē. Tās var piekļūt tikai tiem ietverošās klases mainīgajiem, kuri deklarēti ar final.

Iekšējo klašu īpašības

 • Iekšējās klases var izmantot no ietverošās klases gan statiskos, gan instanču mainīgos, kā arī savu deklarāciju iekļaujošajos blokos definētos konstantos lokālos mainīgos.
 • Iekšējās klases var būt abstraktas.
 • Iekšējām klasēm var būt jebkurš piekļuves veids.
 • Iekšējā klase var būt interfeiss, kuru implementē cita iekšējā klase.

Iekšējo klašu īpašības

 • Iekšējās klases, kuras ir deklarētas ar modificētāju static kļūst ekvivalentas patstāvīgām (top-level) klasēm.
 • Iekšējās klases nevar deklarēt statiskos locekļus, tikai patstāvīgas klases var deklarēt statiskus locekļus
 • Iekšējai klase, kura grib lietot statisku locekli, pašai jābūt statiskai (???).

Jautājumi paškontrolei

 • Raksturot statiskos mainīgos, metodes un statiskos inicializācijas blokus
 • Raksturot konstantas klases, metodes un mainīgos
 • Izskaidrot, kā un kad lietot abstraktas klases un metodes
 • Izskaidrot, kā un kad lietot iekšējās klases
 • Atšķirt statiskas un nestatiskas iekšējās klases
 • Izskaidrot, kā un kad lietot interfeisus

  Javas programmā prast atrast:

 • Statiskas metodes un atribūtus
 • Konstantas metodes un atribūtus
 • Iekšējās klases
 • Interfeisus un abstraktas klases
 • Abstraktas metodes

  Diskusiju tēmas

 • Ar ko klases un tās iekšējo klašu izveidošana pēc redzamības apgabaliem, sintaktiskā pieraksta, utml. atšķiras no līdzīga risinājuma - daudzu atsevišķu klašu izveidošanas atsevišķā apakšpakotnē?
 • Kāpēc metožu līmenī definētas iekšējas klases var redzēt ietverošajā klasē tikai konstantos mainīgos? Ko darīt, ja vajag piekļūt nekonstantiem mainīgajiem attiecīgajā metodē vai klasē?
 • Kāds statiskam mainīgajam var būt redzamības apgabals? (visa klase, metode?, bloks?)