1.5. Masīvi

Mērķi

 • Deklarēt un veidot masīvus no vienkāršajiem, klašu vai masīvu tipiem
 • Izskaidrot, kāpēc masīvu elementi tiek inicializēti pēc noklusēšanas
 • Izskaidrot, kā var atklāti inicializēt masīva elementus
 • Noteikt elementu skaitu masīvā
 • Izveidot daudzdimensionālu masīvu
 • Uzrakstīt kodu, lai kopētu elementus no viena tipa masīva uz citu

Ievadjautājumi

 • Kādiem nolūkiem izmantojami masīvi?

Masīva mainīgā deklarēšana

 • Masīvs var grupēt vienāda tipa datu objektus
 • Vienkāršo un klašu tipu masīvus deklarē sekojoši:
char s[];
Point p[];

char[] s;
Point[] p;
 • Deklarācija izveido vietu references glabāšanai
 • Masīvs ir objekts; to veido ar new.

Masīva izveidošana

Izmantojiet new atslēgvārdu, lai izveidotu masīva objektu. Piemēram, šādu vienkārša (char) tipa masīvu:

public char[] createArray() {
  char[] s;
  s = new char[26];
  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    s[i] = (char)('A'+i);
  }
  return s;
}
Pamattipu masīvs

Masīvu veidošana

Cits piemērs - objektu masīvs

public Point[] createArray() {
  Point[] p;
  p = new Point[10];
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    p[i] = new Point(i, i+1); 
  }
  return p;
}
Referenču tipu masīvs

Masīvu inicializācija

 • Inicializēt masīva individuālos elementus
 • Izveidot sarakstu ar masīva elementiem

Divi veidi kā deklarēt, izveidot un inicializēt String masīvu:

String[] names; 
names = new String[3];
names[0] = "Kurzeme"; 
names[1] = "Latgale";
names[2] = "Vidzeme"; 
String[] names = {
  "Kurzeme", 
  "Latgale",
  "Vidzeme"
};

Divi veidi kā inicializēt datumu masīvu:

MyDate[] dates; 
dates = new MyDate[2];
dates[0] = new MyDate(4,8,1914); 
dates[1] = new MyDate(1,9,1939);
MyDate[] dates = {
  new MyDate(4,8,1914);
    new MyDate(1,9,1939);
};

Daudzdimensiju masīvi

 • Daudzdimensiju masīvi ir masīvu masīvi:
int twoDim [][] = new int [4][];
twoDim[0] = new int[5];
twoDim[1] = new int[5];

int twoDim [][] = new int [][4]; // nepareizi

Daudzdimensiju masīvi

Masīvu masīvi var nebūt taisnstūraini:

twoDim[0] = new int[2];
twoDim[1] = new int[4];
twoDim[2] = new int[6];
twoDim[3] = new int[8];

Atsevišķs daudzdimensiju masīva gadījums - taisnstūraini masīvi. To ir īpaši viegli izveidot:

int twoDim[][] = new int[4][5];

Masīvu robežas

Visi masīvu indeksi sākas ar 0:

int list[] = new int [10];
for (int i = 0; i < list.length; i++) {
 System.out.println(list[i]);
}

Masīvu izmēru mainīšana

 • Masīva izmērus pēc izveidošanas nevar mainīt
 • Var izmantot to pašu references mainīgo, lai tas norādītu uz citu masīvu ar to pašu tipu:
int myArray[] = new int[6];
  myArray = new int[10];

Masīvu kopēšana

Metode System.arraycopy()

1   // sākotnējais masīvs
2   int elements[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
3   
4   // new larger array
5   int hold[] = { 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 };
6 
7   // copy all of the elements array to the hold
8   // array, starting with the 0th index
9   System.arraycopy(elements, 0, hold, 0, elements.length);

Klase java.lang.Math

Math klase satur daudzas matemātiskas funkcijas (tās šajā klasē ir statiskas metodes)

 • Noapaļošana: ceil, floor un round
 • max, min un abs (absolūtā vērtība)
 • Trigonometrija: sin, cos, tan, asin, acos, atan, toDegrees un toRadians
 • Logaritmiskas un eksponentfunkcijas: log un exp
 • Citas: sqrt, pow un random
 • Konstantes: PI and E

Klase java.lang.String

 • String objekti ir nepārveidojamas (immutable) Unikoda simbolu virknes
 • Operācijas, kuras veido jaunus stringus: concat, replace, substring, toLowerCase, toUpperCase un trim
 • Meklēšanas operācijas: endsWith, startsWith, indexOf un lastIndexOf.
 • Salīdzināšana: equals, equalsIgnoreCase un compareTo.
 • Citas: charAt un length.

Klase java.lang.StringBuffer

StringBuffer objekti ir pārveidojamas (mutable) Unikoda simbolu virknes. Konstruktori:

 • StringBuffer() - izveido tukšu buferi
 • StringBuffer(int capacity) - izveido buferi ar norādīto sākumietilpību
 • StringBuffer(String initialString) - izveido buferi, kurš sākumā satur doto stringu

Pārveidošanas darbības: append, insert, reverse, setCharAt un setLength.

Jautājumi paškontrolei

 • Deklarēt un izveidot masīvus no vienkāršajiem, klašu vai masīvu tipiem
 • Izskaidrot, kāpēc masīvu elementi tiek (automātiski) inicializēti
 • Izskaidrot, kā (atklāti) inicializēt masīva elementus
 • Noteikt elementu skaitu masīvā
 • Prast deklarēt, izveidot, inicializēt daudzdimensiju masīvu
 • Uzrakstīt kodu, kurš kopē masīva vērtības no viena masīva uz citu
 • Kā citās programmēšanas valodās var izveidot un inicializēt, piemēram, trīsdimensiju masīvu?
 • Kādi ir masīvu lietošanas trūkumi?