Ant

Domāta Windows lietotājiem, kuri piedalās kādā Java EIM apmācībā. Sk. arī origjinālo Ant instalācijas instrukciju.

Apraksts:
Ant un Maven ir divi savstarpēji papildinoši projektu būvēšanas rīki (build tools). Ant paredz rakstīt konkrēta līmeņa scenārijus dažādām projektu būvēšanas (Javas programmu kompilēšanas, JAR vai WAR arhīvu sagatavošanas, ieviešanas/izvietošanas, publicēšanas, utml) vajadzībām, kur ikvienu darbību (copy, compile, zip, jar, ftp, xslt utml.) ieraksta build.xml skripta failā. Daļa darbību (tasks) Ant rīkā ir iebūvētas; citām vajag papildu JAR bibliotēkas, lai attiecīgās XML konstrukcijas strādātu.
Lejupielāde:
http://ant.apache.org
Priekšnoteikumi:
Jābūt instalētam J2SDK un uzstādītam JAVA_HOME.
  • Atarhivēt failu apache-ant-1.7.0-bin.zip, piemēram, direktorijā c:\tools.
  • Definēt jaunu vides mainīgo ANT_HOME ar vērtību c:\tools\apache-ant-1.7.0 (sk. Vides mainīgo uzstādīšana).
  • Pievienot jaunu direktoriju Path vides mainīgajam - t.i. pierakstīt šī mainīgā vērtības sākumā %ANT_HOME%\bin (un atdalīt to no nākamā Path elementa - ar semikolu (;) Windows operētājsistēmas gadījumā).

Kā pārbaudīt instalāciju

  • Aizvērt DOS un Total Commander logus, kuri tika atvērti pirms vides mainīgo (environment variables) pārdefinēšanas.
  • Atvērt jaunu DOS logu (patvaļīgā direktorijā), ierakstīt komandu "ant -version" un pārliecināties, ka atbilde izdrukā Ant versijas numuru.