Pielikumi

Web aplikāciju programmēšanā var izvēlēties dažādus rīkus un tehnologjijas - Javu, Microsoft .NET tehnologjijas kā arī dažādas skriptu valodas. Šajos materiālos aplūkota galvenokārt objektorientēta Web izstrāde valodā Java, skriptus lietojot vienīgi dažiem palīgdarbiem.

Web programmētājam vēlamas vismaz nelielas priekšzināšanas par sekojošiem jautājumiem - UML, Javu, relāciju datubāzēm, HTML (arī XML, XHTML, CSS, JavaScript), diskrēto matemātiku un algoritmiem (grafi, veselu skaitļu aritmētika, automāti un regulāras izteiksmes, bezkonteksta gramatikas un parsēšanas teorija, kārtošanas algoritmi), programmēšanas valodu teoriju (kompilatori, interpretatori, datu tipi, notikumu un izņēmumu apstrāde, funkcionālās programmēšanas valodas, logjiskās programmēšanas valodas).

Daļa no šiem pielikumiem ir nelielas uzziņas, kuras ar laiku var migrēt uz Vikipēdiju.

  1. Alfabēti un kodējumi
  2. UTF-8 kodējums
  3. Veselu skaitļu attēlojums